Dernek Tüzüğü

TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Değişiklik: 05.11.2016
Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde-1: Derneğin adı Türk Perinatoloji Derneği’dir, 

Madde-2: Derneğin Merkezi, İstanbul’dur

Madde-3: Derneğin Amaçları

Derneğin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararına açık olup, belirli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

a)Perinatoloji Uzmanlarının sivil toplum nezdinde bir araya gelmelerini sağlamak, iletişim ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, 

b)Perinatoloji uzmanlarının mesleki ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde gerekli olan girişimleri yapmak, 

c)Perinatoloji Yan Dal uzmanlığı ile ilgili diğer uzmanlık alanlarında çalışanlar ile Perinatoloji Uzmanları arasındaki işbirliğini sağlamak,

ç)Perinatoloji ile ilgili durumlarda bilirkişilik müessesesini geliştirmek ve katkıda bulunmak, 

d)Gebelik ve öncesindeki süreç ile doğum süresince ve doğumdan sonra gerek anne, gerekse bebeğinde ortaya çıkabilecek hastalıklar ile ilgili konularda bilgileri geliştirmek, araştırma yapmak, yaptırmak ve bunları her türlü yayın organı ile yaymak, 

e)Bu konularda medikal, sosyal ve hukuki destek ve çalışmalarda bulunmak, 

f)Bu amaç için gerek tıp mensupları gerekse halk için eğitici ve öğretici toplantılar, kongreler tertiplemek.

Madde-4: Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amaca ulaşmak için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir, gereksinimden fazlasını satabilir.

Üyelik Koşulları

Madde-5: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 5253 numaralı Dernekler Yasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile aşağıdaki tanımlamalar çerçevesi içinde üye olabilirler.

Üyelik Çeşitleri

Madde-6: Dernekte üç  tür üyelik vardır: asil, fahri ve onursal.

6-a) Asil üye: Perinatoloji Uzmanları ile Perinatoloji ile ilgili diğer ana dal ve yan dal uzmanları derneğin asil üyesi olabilirler. Seçme ve seçilme hakları vardır. Komisyonlarda yer alabilirler, üye ödentisi vermek zorundadırlar.

6-b) Fahri üye: Tıp fakültesi mezunları fahri üye olabilirler. Ancak, seçme ve seçilme hakları yoktur ve dernek organlarına seçilemezler, komisyonlarda yer alabilirler, üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur.

6-c) Onursal üye: Dünyanın ve ülkenin bilim yaşamına eserleri, yayınları, çalışmalarıyla katkıda bulunmuş veya Derneğe maddi manevi üstün destek sağlamış kişilere yönetim kurulu teklifi ve Genel Kurul onayı ile onursal üyelik payesi verilebilir. Onursal üyelerin üye ödentisi verme zorunlulukları yoktur. Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyeliğe Kabul, Üyelikten Çıkma, Üyelikten Çıkarılma

Madde-7: Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma, çıkarılma aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

7-a) Üyeliğe Kabul:Yeni üye aday kaydı Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ve üye kayıt defterinin özelliklerine göre oluşturulmuş matbu başvuru kağıdının aday üye tarafından doldurulması ve imzalanması sonrasında üç ay içinde işleme alınır ve bir ay içinde sonuçlandırılarak adayın kendisine ve diğer üyelere bildirilir.

7-b) Üyelikten Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa dilekçesinin yönetim kuruluna sunulmasını takiben yönetim kurulu kararı ile istifa işlemi en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

7-c) Üyelikten Çıkarılma: Dernek Tüzüğünün üyelik maddesindeki temel hususlardan bir veya birkaçına haiz olunmadığının veya ihlalinin anlaşılması durumunda asil üyeliğin düşmesi yönetim kurulu teklifi ve Haysiyet Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile karara bağlanır.Peşpeşe 4 yıl aidatını ödemeyenlere Yönetim Kurulunca uyarı yazısı gönderilir ve 15 (onbeş) gün içinde ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği son bulur.
Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Derneğin amaçları ve etkinliklerinin gerçekleşmesini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar, Tıp Hukuku ve Etik kurallara,  Dernek amaç ve menfaatlerine aykırı hareket edenler ve bu gibi kişi ve kişilerle ortak hareket edenler Haysiyet Kuruluna sevk edilirler. Haysiyet Kurulu, yönetim kurulu daveti üzerine toplanarak ilgili konuları karara bağlar. Derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir ve ilgili üyeye bir hafta içinde bildirilir. Dernek tüzüğüne şartları uymayanlar ve tüzüğe aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. İtiraz etmesi halinde üye, dilekçesini Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Başkanlığına verir ve sıra ilgili gündem maddesine geldiğinde görüşme açılır ve oylama yapılır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Kurulca üyelikten çıkarılma kararına itirazın kabulü halinde, üyelik Yönetim Kurulunca işleme alınır. Ancak üye geçmiş ve mevcut dönemlere ilişkin üyelik ödenti borçlarını onbeş gün içinde ödemediği takdirde üyeliği düşer.

Üyelerin Hakları
Madde-8: Asil üyelerin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. Temsil hakkını vererek diğer bir üye aracılığı ile kullanamaz. Fahri ve onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak oy hakları yoktur.

Genel Kurula Katılım
Madde-9: Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı
Madde-10: Genel kurul iki yılda bir Nisan ayında yapılır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Çağrı Usulü
Madde-11: Çağrı, Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden listesi üzerinden e-posta, gazete ilanı veya posta yolu olmak üzere bunlardan biri ile yapılır. Genel kurul yapılamadığı şartlarda, geriye bırakılma gerekçesi ile birlikte tutanak ile kayıt altına alınır ve yönetim kurulunca yeni genel kurul tarihi üyelere bildirilir.

Genel Kurul Toplantı Yeri
Madde-12: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerde yapılabilir. Tercihen derneğin bilimsel toplantı ya da kongresi esnasında yapılır.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
Madde-13: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü
Madde-14: Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular
Madde-15: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerinin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde-16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görülüp karara bağlanır: Dernek organlarının seçilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, derneğin feshedilmesi, mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde-17: Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açılan dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Derneğin Organları
Madde-18: Derneğin seçimle işbaşına gelen organları Yönetim ve Denetleme kurullarıdır.

18-a) YÖNETİM KURULU:  Yönetim kurulu derneğin asil üyeleri arasından seçilir.Yönetim kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve görev süreleri olağan genel kurula kadardır. Asil üyeler: Dernek Başkanı, Geçen Dönem Başkanı, Gelecek Dönem Başkanı ve 4 üyeden teşekkül eder. Genel Kurul, 2 yıl sonra göreve gelecek Gelecek Dönem Başkanını ayrı olarak seçer. Genel kurulda görevi biten başkan Geçen Dönem Başkanı olarak yönetim kurulunda yer alır. Gelecek Dönem Başkan seçimini takiben, 4 asil üye ve 5 yedek üye, genel kurul tarafından seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur (Bu yedek üyelerin görev süresi, yerine göreve geldiği üyenin görev süresi ile sınırlıdır). Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek, dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler. Yönetim kurulu önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. 

18-b) DENETLEME KURULU:  Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini ilgili esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

18-c) HAYSİYET KURULU: Derneğin disiplin ve tüzük ihlali konularındaki karar kuruludur. Yönetim Kurulu daveti ile toplanır. Derneğin önceki, mevcut ve gelecek dönem başkanlarından doğal olarak oluşur. Gerektiği durumlarda ve en az üç üye ile toplanır. Salt çoğunluk ile karar alır. Eşitlik durumunda mevcut dernek başkanının oyu dikkate alınır.

Madde-19: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde-20: YETERLİLİK KURULU: Sadece Perinatoloji Uzmanlarından oluşur. Kurul kendi mevcut yönergesi çerçevesinde seçilir ve çalışır. Yönerge değişikliklerini ve faaliyet raporunu Dernek Genel Kurulu onayına sunar.

Başka Organlar

Madde-21: Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Perinatoloji Dergisi, derneğin resmi yayın organıdır. Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu dergi editörünün çalışmalarına maddi manevi her türlü desteği sağlar.

Madde-22: Genel kurulca yapılan seçim yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri ilgili mevzuata göre dernekler müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Şube
Madde-23: Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde-24: Dernek için gerekli olduğu hallerde yönetim kurulu en çok 100.000 TL borçlanma yapabilir. Bunun üzerindeki borçlanmalar için genel kurul kararı gereklidir.

Derneğin Gelirleri
Madde-25: Derneğin gelir kaynakları: Üye aidatı (Dernek üyelik giriş ve senelik aidatı günün gereklerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir), dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, bağış ve yardımlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Yardım Kabul Edilemeyecekler
Madde-26: Dernek siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Defter ve Kayıtlar
Madde-27: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar: Üye kayıt defteri: Derneği girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır. Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Gelir ve Giderlerde Usul
Madde-28: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler.

Derneğin İç Denetim Şekilleri
Madde-29: Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde "dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerin dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek sureti ile yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Tüzük Değişikliği
Madde-30: Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur.

 

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde-31: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin malvarlığı Perinatal Tıp Vakfına bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliği emirleri doğrultusunda yapılır.

Madde-32: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu bu kanunda bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.